Giải pháp Kiểm soát suất ăn công nghiệp

Online Demo

Nhân viên quản lý

https://idms.onlinesolutions.asia

Tên đăng nhập: admin

Mật khẩu: 123456

Nhân viên

https://idms.onlinesolutions.asia

Tên đăng nhập: 000016

Mật khẩu: 000016

Nhân viên bếp

https://idms.onlinesolutions.asia

Tên đăng nhập: canteen

Mật khẩu: canteen