Giải pháp ERP Online

Dịch vụ giải pháp ERP

Ngoài các chức năng tiêu chuẩn mà một hệ thống ERP cung cấp, chúng tôi còn thực hiện các dịch vụ giúp hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh hệ thống theo các nhu cầu đặt thù hoặc xây dựng tính năng mới dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp, bao gồm:Điều chỉnh tính năng

Chỉnh sửa các tính năng hiện có theo yêu cầu khách hàng.

Xem thêm

Phát triển tính năng

Phát triển tính năng mới và tích hợp vào ERP theo yêu cầu khách hàng.

Xem thêm

Tích hợp - API

Thực hiện tích hợp hoặc xây dựng các API tích hợp để tra cứu/truy xuất dữ liệu từ ERP theo yêu cầu khách hàng.

Xem thêm